Engineering

Inventarisatie

Om verrassingen en problemen tijdens de uitvoering te voorkomen, is een goede inventarisatie van de bestaande situatie van groot belang. InfraVisie kan onder anderen de volgende zaken voor u verzorgen:

 • Inmeten van de bestaande situatie inclusief hoogten
 • Verzamelen informatie kabels en leidingen, inclusief graven proefsleuven
 • Verzamelen informatie bestaande riolering, inclusief inmeten putten en leidingen
 • Uitvoeren van bodem- en materiaalonderzoeken

Alle verzamelde gegevens worden op een digitale tekening verwerkt en dienen als basis voor de verdere planvorming en het ontwerp.

Foto: Herinrichting Zaandammerstraat Wormer (Gemeente Wormerland)

Foto: Wormervelden (Parteon / Gemeente Wormerland)

Advies

In elke fase van het project kan InfraVisie u met raad en daad bijstaan. Op de volgende terreinen kunnen wij u onder anderen adviseren:

 • Terreinverharding en parkeervoorziening
 • Riolering en nutstrac√©s
 • Groenvoorziening/speelterreinen
 • Damwanden en beschoeiingen
 • Watertoets
 • Grondbalans cq. sanering (inclusief BUS-melding of saneringsplan)

InfraVisie kan het plan voor u toetsen aan de geldende wet- en regelgeving en hierover overleg plegen met het bevoegd gezag. Tevens kan InfraVisie reeds in dit stadium een budgetraming voor u opstellen, waarmee een basis wordt gelegd om gedurende de verdere planvorming ook financieel de vinger aan de pols te kunnen houden.

Ontwerp

Voordat wij starten met het ontwerp bepalen wij in overleg met de opdrachtgever de uitgangspunten. Deze zijn onder anderen:

 • Programma van eisen
 • Werk- cq. projectgrenzen
 • Eisen en wensen derden/belanghebbenden

Wij stellen het ontwerp op binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving en kunnen waar nodig ook de noodzakelijke berekeningen aan verhardingen, riolering, damwand en openbare verlichting laten uitvoeren. Ook het verzorgen en in het ontwerp inplementeren van een nutstracé, groenplan en saneringsplan behoort tot de mogelijkheden.

Op verzoek verzorgt InfraVisie tevens de omgevings- en/of watervergunning voor u.

Foto: Thuis aan de Zaan, Bleekersstraat Zaandam (BAM Wonen)

Foto: Herinrichting Ketelhuisterrein Wormer (Gemeente Wormerland)

Bestek en tekeningen

Op basis van het definitieve ontwerp kan InfraVisie voor u een RAW-bestek schrijven. De bijbehorende tekeningen worden uiteraard ook door InfraVisie verzorgd. In dit bestek kunnen ook zaken worden meegenomen als de planning, bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming van het verkeer. Door het toepassen van de RAW-systematiek ontstaat een document waarmee u als opdrachtgever op een correcte en heldere manier het aanbestedingstraject kunt ingaan. Ook in dit traject kunt u een beroep doen op InfraVisie om tot een goede en weloverwogen keuze voor een aannemer te komen of om u te ondersteunen bij het opstellen van de aanbestedingsleidraad bij het gunnen op waarde (EMVI).